Strategija kaip realių pasirinkimo galimybių portfelis hbr


Straipsnyje pateikiamos verslo strategijos sampratos interpretacijos, analizuojami strategijos planavimo ir kūrimomodeliai. Atsižvelgiant į įvairių autorių požiūrius patikslinama ir formuluojama verslo strategijos samprata.

Remiantis pateiktaisstrategijų planavimo modeliais analizuojamas verslo strategijos formavimo procesas: kūrimo ir valdymo etapai, strategijos rūšiesparinkimas. Nagrinėjami įmonės verslo ir investicinės strategijos formavimo, derinimo ir vertinimo klausimai. Pateikiamiparengtos bendrovės ir įmonių, įeinančių į ją verslo vienetų strateginio planavimo ją įgyvendinant praktikoje ciklo etapai.

 1. O klientai patenkinti yra tada, kuomet jų lūkesčiai yra viršyti, kitaip tariant, gavo daugiau, negu tikėjosi.
 2. Prekybos sistema sp
 3. LIFE Magazine () by Mandatum Life Lietuva - Issuu
 4. Simonas Bartkus | Blog » marketingas
 5. Leistina prekybos strategija

Straipsnyje pateikiamos verslo strategijos sampratos interpretacijos, analizuojami strategijos planavimo ir krimo modeliai. Atsivelgiant vairi autori poirius patikslinama ir formuluojama verslo strategijos samprata.

laisvosios prekybos susitarimų sistema

Remiantis pateiktais strategij planavimo modeliais analizuojamas verslo strategijos formavimo procesas: krimo ir valdymo etapai, strategijos ries parinkimas.

Nagrinjami mons verslo ir investicins strategijos formavimo, derinimo ir vertinimo klausimai.

rizikos valdymo metodus

Pateikiami parengtos bendrovs ir moni, einani j verslo vienet strateginio planavimo j gyvendinant praktikoje ciklo etapai.

Reikminiai odiai: verslo strategija, formavimo procesas, mon, vertinimas, konkurencija, investicin strategija, planavimas. The paper presents interpretations of business strategy concept and analyses strategy planning and formation, models. The concept of business strategy is revised and formulated considering various authors approaches.

Analysis of busi-ness strategy formation process steps of development and management, selection of strategy type is based on presented strategy planning models. The aspects of enterprise business and investment strategy formation, coordination and valuation are analysed.

The steps of the corporation and its business units strategy planning cycle, as well as strategy application in practice are presented. Keywords: business strategy, formation process, enterprise, valuation, competition, investment strategy, planning. Verslas: teorija ir praktika,10 2 : 1. Efektyvios mons strategijos parengimas ir taikymas leidia monei ilaikyti rinkos dal, kokybikai patenkinti vartotoj poreikius, gauti daugiau ekonomins naudos. Kitaip tariant, leidia susieti ir suderinti vairius veiksmus visum ir taip pasiekti geresn bendr veiklos rezultat.

Siekdamos prisitaikyti prie globalios pasaulio rinkos keliam reikalavim, prastjanios ekonomins padties ir skmingai konkuruoti, Lietuvos mons turi rengti nau-jas savo veiklos strategijas.

 • Psec akcijų pasirinkimo sandoriai
 • Kalifornijos valstijos akcijų pasirinkimo mokestis
 • W2 akcijų pasirinkimo sandoriams
 • Alternatyvių investicijų portfelis prieš tradicinį 2,6 ML N.
 • Ir dvejetainiai variantai
 • Publisher: Vilniaus kolegija, Saltoniškių st.

Strategija tampa ypa aktuali iandieninmis rinkos ekonomikos slygomis, kai reikia numatyti verslo pltros kryptis, paslaug paklaus, isi-laikyti rinkose strategija kaip realių pasirinkimo galimybių portfelis hbr gauti pelno.

Strateginis planavimas neat-siejamas verslo stabilumo garantas. Tik turdamos aiki savo veiklos strategij, mons gali igyventi konkurenci-nje kovoje. Verslo mons, kurios geriau pasta iorin aplink, ino savo trkumus ir pranaumus, turi daugiau galimybi daryti veiksmingus savo strategij pakeitimus, yra daug lankstesns.

Turdamos i anksto gerai pagrs-tas savo verslo strategijas, atsiradus problemoms, mons daniausiai geba laiku priimti strateginius sprendimus, kuriuos gyvendindamos skmingai prisitaiko prie aplin-kos pokyi ir ivengia labai blog pasekmi. Strategijos samprata Strategijos svoka atsirado gana seniai.

Strategijos visais laikais mokytasi karo mokyklose, j reng ir rengia generaliniai tabai, o gyvendina miuose karvediai. Taiau strategija or-ganizacijoms ir monms dvejetainių parinkčių galiojimo laikas pradta taikyti XX a.

Archive for the 'marketingas' Category

Dabartiniu metu tai labai intensyviai tyrinjama sritis, yra pakankamai daug jos taikymo pavyzdi. Yra daug rodym, kad gerai parengta strategija garantuoja organizacijai skm Janknien Tarptautini odi odyne strategija gr. Drucker akcentavo, kad strategija reikalauja analizuoti esam padt ir prirei-kus j keisti.

Hofer ir Schendel strategij apibria kaip taisykli visum, pagal kurias priimami valdymo sprendimai vertinant pagrindinius veiklos tikslus, situ-acijos analiz ir planus, kaip naudoti turimus iteklius.

Thompsonas ir D. Striklendassavo veikaluose strategij apibria kaip organiza-cijos valdymo plan, kuriuo remiantis stiprinamos mo-ns pozicijos rinkoje, tenkinami vartotoj poreikiai bei usibriami tikslai, o Gaiutisnagrindamas strategijos sampratos evoliucij, strategij, kaip ir kai kurie kiti autoriai, silo vaizduoti kaip vadybos model, kuriame turi atsispindti verslo misija, udaviniai, planai ir veikla.

Minti autoriai mano, kad strategija taip pat gali bti suprantama kaip organizacijos pozicija jos aplinkos atvilgiu.

rizikos draudimo fondų prekybos strategijų knyga

Porter strategij silo apibrti penki P modeliu: i P tai ilgalaiki veiksm planas angl. Play ;iii P tai nuoseklios, logikos elgsenos pavyzdys angl. Pattern ;iV P tai mons pozicija rinkoje angl. Posittion ;V P tai perspektyva arba monje susiklosts aplin-kos suvokimo bdas angl. Taigi i pateikt apibrim matyti, kad strategijos apibdinimuose daniausiai pabriami svarbiausi keturi bendri elementai: aplinka, jos teigiami ir neigiami aspektai; pagrindiniai veiklos tikslai, kuri aukiausias lygis yra misijos formuluot; situacijos analiz; planai, kaip naudoti turimus iteklius.

Remiantis tuo, kas buvo inagrinta, autoriaus nuo-mone, vienas i priimtiniausi strategijos apibrim bt toks: strategija tai apgalvota strategija kaip realių pasirinkimo galimybių portfelis hbr ilgalaik organizacijos pltros kryptis bei apibrtam paprasčiausias būdas užsidirbti pinigų prekiaujant opcionais veiklos veiksm sistema, kuri sudaro galimybes organizacijai gyvendinti jos tikslus ir yra pagrsta remiantis jos veiklos sritimis ir formo-mis, vidiniais itekliais bei pozicija iorinje aplinkoje.

Anot Lukoeviiaus ir Martinkausorganizaci-jos strategijos esm plaiau atskleidia ios charakteristi-kos: strategija turi tam tikr nustatyt tikslin orientacij; neatsiejama strategijos dalis yra veiksmai ir priemons jai gyvendinti; strategija rengiama tam tikrai vidutins tru-kms 37 met perspektyvai; strategija kuriama atsivel-giant mons iteklius, kurie lemia firmos silpnybes ir sti-prybes; strategija kuriama atsivelgiant mons aplinkos situacij, kuri lemia mons galimybes ir grsmes; strategija yra tuo efektyvesn, kuo didesnis indlis neamas prid-tins verts krim monje; strategija yra tuo efektyvesn, kuo didesn konkurencin pranaum gyja mon.

Su mint autori nuomone galima visikai sutikti, iskyrus tai, kad verslo strategija rengiama tik vidutinei S. Verslo strategijos formavimo monje teoriniai aspektai trukmei 37 metamsnes pastaruoju metu ne tik didels, bet ir vidutins bei maos mons konkurencin pranau-m globalioje rinkoje gali gyti tik spariai diegiant inova-cijas, t.

Suprantama, kad joms parengti ir gyvendinti reikalingos ilgalaiks strategijos, danai susijusios su mokslo tyrimo ir eksperimentins pltros darbais Valentinaviius Todl nordamos ilikti konkurencinje kovoje, Lietuvos mons turt parengti efektyvias ir ilgesns trukms verslo strategijas met. Tai neabejotinai siejasi su strateginiu plana-vimu, kuris remiasi strateginio planavimo modeliais. Strateginio planavimo modeliai Mokslininkai sukr nemaai modeli, apraani vairius organizacij tipus. Kiekvienas i i modeli gali bti naudingas pasirenkant organizacijos strategij.

Adaptacinio modelio esm veiksni, esani u jos rib ir galini vienokiu ar kitokiu bdu daryti tak orga-nizacijos veiklai, vertinimas. Modelyje pabriama, kad vadybininkai turi parinkti toki strategij, kuri leist orga-nizacijai prisitaikyti prie aplinkos slyg. Remiantis adaptaciniu organizacijos struktros modeliu, vadybininkai turi tarpusavyje susieti vis trij problem sprendimus.

Pagal strategin model skmingai dirbs tos organizacijos, kurios tinkamai pritai-kys iuos sprendimus prie organizacijos aplinkos. Bendras adaptyvumo koncepcijos akcentas organizacijos elgsen, jos strategij lemia jos aplinka, todl organizacija, siekda-ma skms, turi adaptuotis ioje aplinkoje. Savo ruotu aplinkos strategija kaip realių pasirinkimo galimybių portfelis hbr analizs tikslas nustatyti tokius veiksnius ir galim j tak organizacijai.

Document Grep for query "VNT." and grep phrase ""

Gali bti atliekama dviej lygi organizacijos veiklos aplinkos analiz mikro- ir makroanaliz. Makrolygio tyrimas tai bendrosios makroaplinkos: ekonomins, politins, socialins, kultrins, analiz.

Mikrolygio tyri-mas tai pati organizacija, vartotojai, tarpininkai, konku-rentai ir k Recommended.